kikaaa4

12 tekstów – auto­rem jest ki­kaaa4.

Wszys­tkie chwi­le przed ocza­mi prze­wijają się jak piękny film. Po­wiedz, że to był tyl­ko sen, że wciąż jes­teśmy ra­zem, że wszys­tko trwa da­lej. Po­wiedz, że wyt­rzy­mamy wszys­tko bo ma­my siebie. Ale Ty juz nie umiesz. Nie wie­rzysz w Nas. Czu­je jak­by ser­ce pękało mi w pół. W głowie mam jedną wielką pus­tkę. Te­raz juz nie znaczę nic. Jes­tem niczyja.


04.04 

myśl
zebrała 2 fiszki • 4 kwietnia 2011, 21:06

Naj­bar­dziej bo­li to, w co się wie­rzyło, a oka­zało się kłamstwem. 

myśl
zebrała 28 fiszek • 14 listopada 2010, 22:14

siedząc na huśtaw­ce na ta­rasie, z pa­piero­sem w ręce po­pijając ulu­bioną kawą roz­myślam o tym co spiep­rzy­liśmy w tej miłości. za­pew­ne było w niej za mało uczuc, za mało wspólnych chwil, za [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 22 fiszki • 11 listopada 2010, 21:59

Trze­ba spróbo­wać wielu owoców, aby w końcu tra­fić na ten najlepszy. 

myśl
zebrała 41 fiszek • 10 października 2010, 19:22

Zgod­nie z pun­ktem 4 regulaminu stro­ny tek­st do­dany przez użyt­kowni­ka nie po­winien za­wierać wul­ga­ryzmów oraz treści ob­raźli­wych, treści pro­pagujących prze­moc, treści o cha­rak­terze por­nogra­ficznym. Pub­li­kowa­ne treści w ser­wi­sie Cy­taty.in­fo po­win­ny być zgod­ne z za­sada­mi netykiety.

Niniejszy tek­st zos­tał ad­mi­nis­tra­cyj­nie uk­ry­ty ze względu za niez­godność treści z re­gula­minem strony. 

myśl • 26 września 2010, 11:22

Jeszcze niena­rodzo­ne, a już tak bar­dzo przez wszys­tkich kocha­ne. To się na­zywa be­zin­te­resow­na miłość.
I z niecier­pli­wością cze­kam aż mo­ja chrześni­ca wyj­dzie na świat ! 

myśl
zebrała 45 fiszek • 25 września 2010, 16:07

Każde­go prze­konałam, że to już ko­niec. Tyl­ko ja­koś ja sa­ma nie pot­ra­fię w to uwierzyć.. 

myśl
zebrała 76 fiszek • 25 sierpnia 2010, 12:31

Jes­teś jak pies. Sam nie zjesz i ni­komu nie oddasz. 

myśl
zebrała 13 fiszek • 6 maja 2010, 18:59

Nie chcę o tym za­pom­nieć, ale przeszłość zos­ta­wiliśmy za sobą. 

myśl
zebrała 24 fiszki • 17 kwietnia 2010, 08:23

Każdy ma do mnie żal o to, że jes­tem zam­knięta w so­bie. Że już nie pot­ra­fię ot­warcie roz­ma­wiać o swoich prob­le­mach. Ale gdy już się ot­worzę, oni nie słuchają.. 

myśl
zebrała 17 fiszek • 15 kwietnia 2010, 09:05
kikaaa4

Ciesze się życiem. :))

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

kikaaa4

Użytkownicy
J K L
Kalendarz
Aktywność